slideshow-imagesslideshow-imagesslideshow-images

Sektörel Birikim

Saha Dinamizmi

Bilimsel

Yetkinlik

Hakkımızda


Farklı sektörlerde, iş kollarında, hatta farklı coğrafyalarda elde ettiği tecrübe ve birikimi ortak bir yapıda değerlendirmek için bir araya gelen Adam Smith ekibi özel sektörde ve kamu kurum ve kuruluşlarında farklı kademelerde görev almış uzmanları bir araya getiren bir yapıdır.

Adam Smith’in danışmanlık sektöründe yer alma gerekçesi temel olarak üç farklı parametre üzerinde şekillenen üç ayaklı bir stratejik vizyona dayanmaktadır:

Akademik/bilimsel yetkinlik

Adam Smith istatistik, iktisat, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, elektrik-elektronik, coğrafya gibi farklı sosyal ve doğal bilimlerden akademisyenlerle bir arada çalışmaktadır. Multidisipliner bir bakış açısıyla danışmanlık hizmeti veren Adam Smith verdiği hizmetlerin bilimsel nitelik ve etik kodlarına sahip olmasına dikkat eden farklı üniversitelerin kadrolarında, alanlarında ön plana çıkan akademisyenlerle birlikte çalışmaktadır. Bu stratejinin tek amacı sadece akademik kalitede hizmet vermek değil, aynı zamanda ülkemizin akademik-bilimsel birikimine de sahada uygulanabilir, denenmiş mütevazı katkılar yapmaktır.

Sektörel tecrübe/birikim

Adam Smith’in kadrosu bir yandan ortalama çeyrek yüzyıllık kamu ve özel sektör tecrübesine ve birkime sahip, öte yandan da yeniliklere açık, gelişmeleri yakından takip eden bir kuşağın temelini oluşturduğu bir ekipten oluşmaktadır. Adam Smith akademik ve bilimsel nitelikli etkinliklerini farklı sektörlerde, farklı kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde “butik” (tailor made) uzmanlık hizmeti verme hedefini kadrosundaki uzmanların farklı alanlardaki tecrübesi ve birikimleri doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Farklı sektörlerde işin mutfağında yer almış olan Adam Smith uzmanları, danışmanlık hizmeti verirken de bu tecrübe ve birikimlerini müşteri ve kullanıcı odaklı bir bakış açısını geliştirmek için kullanırlar.

Dinamik saha hareketliliği

Özellikle COVID-19 küresel salgın süreci, bu tarz doğal olay ve olgulara kurum ve kuruluşların verdiği tepkide, süreci yönetme yetilerinde ekip dinamizminin, verilen kurumsal reflekslerin, kurumsal süreklilik ve beka için ne derece önemli olduğunu bizlere göstermiştir. Adam Smith bir yandan akademik nitelikte ve ihtiyaca yönelik çözümler üretirken, bu çözümleri hızlı ve dinamik bir karar alma ve uygulama süreciyle gerçekleştirmektedir. Adam Smith’in uzman kadrosu tecrübe ve birikimlerini saha çalışmalarıyla harmanlayan, sahanın değişen özgün koşullarına yerinde müdahalelerle uyum sağlayabilen ve uzmanlık etkinliklerini buna göre ivedilikle yeniden amaca ve beklenen çıktılara uygun bir biçimde tasarlama yetkinliğine sahiptir.

Adam Smith’in etkinlik alanları


Adam Smith yukarıda özetlenen stratejik çerçeve doğrultusunda aşağıdaki başlıklarda uzmanlık hizmeti vermektedir.

Fizibilite Araştırmaları

Bölgesel ve Sektörel Analizler/Program Tasarımı

Ekonomik Araştırmalar

Sosyal Analizler

Ekonomik Girdi-Çıktı Analizleri

Saha Çalışmaları

Yurtdışı Pazar Araştırmaları

Bölgelerin Girişimcilik ve Yenilikçilik Performans Analizleri

Kurumsal Dönüşüm ve Gelişim Danışmanlığı

CBS Uygulamaları-Analizleri

Bölgesel Alternatif Enerji Analizleri

Ekonomik Girdi-Çıktı Analizleri

İnsan Kaynakları İş Yükü Analizi

İş Yaşam Dengesi Araştırmaları

İş Süreçlerinin Yeniden Tasarlanması

Kurumsal e-Dönüşüm Stratejileri

Mesleki ve Teknik Eğitim İhtiyaçları Analizi

Öğrenen Kurum Stratejileri

Mesleki ve Teknik Eğitimler

Bölgenin Sosyo-kültürel ve Ekonomik Yapısının Ortaya Konulması

Akıllı Uzmanlaşma Kapsamında Bölgenin İç Dinamiklerinin Ortaya Konulması,

Bölgenin Sektör ve Faaliyet Bazında Fizibilite Analizlerinin Hazırlanması.

Sosyal Gelişme ve Toplumsal Refah Konularında Kapsamlı Araştırmaların Yapılması

Sosyal Girişimcilik Alanında Bölgesel Analizler

Bölgesel Değer Zinciri Analizleri,

İklim Değişikliğinin Bölgesel Ekonomik ve Sosyal etkileri

Bölgesel Alternatif Enerji Analizleri

İzleme ve Değerlendirme

İhtiyaç Analizi

Tedarik Zinciri Analizi

Sosyal Etki Değerlendirme

İşgücü Analizi

Durum Analizi

Belirlenen Politika Hedefleri ve Stratejileri Gerçekleştirmeye Matuf Uygulanabilir Program Tasarımları

Kalkınmada Bölgesel Kooperatifçilik Potansiyeli Analizleri


Söz konusu etkinliklerde nicel ve nitel veri toplama, değerlendirme, analiz ve raporlandırmanın yanı sıra, altyapı yatırımlarında fizibilite ve yatırım strateji planı hizmeti de vermektedir.

Uzmanlarımız


ozgur-dirim-ozkan

Özgür Dirim ÖZKAN

baris-celik

Barış ÇELİK
cengiz-haksoz

Cengiz HAKSÖZ
hasan-sungur

Hasan SUNGUR
cagdas-kilic

Çağdaş KILIÇ

kurtulus-kilic

Kurtuluş KILIÇ
ozgur-turk

Özgür TÜRK
oncu-cassase

Öncü CASSESE
berk-bilic

İ. Berk BİLGİÇ
taylan-adar-avsar

Taylan Adar AVŞAR
pinar-cemre-yazici

Pınar Cemre YAZICI
eser-erman-yarici

Eser Erman YARICI

Filistin’den New Curve

Merkezi FİLİSTİN/Ramallah’ta bulunan New Curve firması ile yapılan anlaşma ile birlikte Adam Smith ve New Curve özellikle Filistin ve Türkiye’de, genel olarak Balkanlar ve Orta Doğu coğrafyasında birbirlerine destek olmak, ortak operasyonlar gerçekleştirme üzere iyi niyet anlaşması imzaladı.

Bu doğrultuda öncelikli olarak Türkiye’deki Suriyeliler üzerine ortak projeler hazırlama konusunda mutabakata vardılar.

“İyi Niyet Anlaşması” 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle geçerlidir.

Yürütülen / Paydaşı Olunan Bazı Projeler

Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi Çalışması Güncellenmesi Ön Raporu
Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi Çalışması Güncellenmesi Ön Raporu

Yerel Karar Alma süreçlerinde Cinsiyet Eşitliği Saha Çalışması ve Raporlama işi
Yerel Karar Alma süreçlerinde Cinsiyet Eşitliği Saha Çalışması ve Raporlama işi

Türkiye’de Mesken Isıtmanın Doğrudan Geri Tepme Etkisi ve Sebepleri
Türkiye’de Mesken Isıtmanın Doğrudan Geri Tepme Etkisi ve Sebepleri

Orta Gelir Tuzağından Çıkış: Hangi Türkiye? Cilt 1: Makro/Bölgesel/Sektörel Analiz
Orta Gelir Tuzağından Çıkış: Hangi Türkiye? Cilt 1: Makro/Bölgesel/Sektörel Analiz

Orta Gelir Tuzağından Çıkış: Hangi Türkiye? Cilt 2: Bölgesel Kalkınma ve İkili Tuzaktan Çıkış Stratejileri
Orta Gelir Tuzağından Çıkış: Hangi Türkiye? Cilt 2: Bölgesel Kalkınma ve İkili Tuzaktan Çıkış Stratejileri

Kültürler Arası Diyalog ve İletişim Ağı: Türkiye-Bulgaristan (AB Çerçeve Programı Projesi)
Kültürler Arası Diyalog ve İletişim Ağı: Türkiye-Bulgaristan (AB Çerçeve Programı Projesi)

Tarımda iyi Uygulamalar ve Modern Kapama Meyve Bahçesi Tesisi Çiftçi Eğitimi Projesi (AB destekli Proje)
Tarımda iyi Uygulamalar ve Modern Kapama Meyve Bahçesi Tesisi Çiftçi Eğitimi Projesi (AB destekli Proje)

Kula UNESCO Global Jeoparkında Yaşayan Halkın Jeopark Hakkında Farkındalığının Kültürel Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi
Kula UNESCO Global Jeoparkında Yaşayan Halkın Jeopark Hakkında Farkındalığının Kültürel Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Bilgi Yoğun İş Hizmetlerinin Yer Seçim Tercihleri ve İnovasyon Dinamikleri: Ankara Metropol Kenti Örneği
Bilgi Yoğun İş Hizmetlerinin Yer Seçim Tercihleri ve İnovasyon Dinamikleri: Ankara Metropol Kenti Örneği

Shape Energy Projesi Türkiye Kısmı Saha Araştırması
Shape Energy Projesi Türkiye Kısmı Saha Araştırması

Nature 4 Cities Projesi Türkiye Kısmı Saha Araştırması
Nature 4 Cities Projesi Türkiye Kısmı Saha Araştırması

Pursaklar Pandemi ile Mücadele Dezenfektan üretim ve Dağıtım Projesi Ön Fizibilite Raporu
Pursaklar Pandemi ile Mücadele Dezenfektan üretim ve Dağıtım Projesi Ön Fizibilite Raporu

TR90 Sporda Performans Ölçümü ve Yetenek Seçimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Fizibilite Raporu
TR90 Sporda Performans Ölçümü ve Yetenek Seçimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Fizibilite Raporu

Orta Karadeniz Bölgesinde Yaylacılığın Tarihsel Süreç İçerisinde Ne Zaman Yapılmaya Başlandığı ve Yaylacılığın Nasıl Yapıldığına İlişkin Hayvan Kalıntılarının İncelenmesi
Orta Karadeniz Bölgesinde Yaylacılığın Tarihsel Süreç İçerisinde Ne Zaman Yapılmaya Başlandığı ve Yaylacılığın Nasıl Yapıldığına İlişkin Hayvan Kalıntılarının İncelenmesi

Türkiye’nin Orta Asya Ülkelerinde Din Alanının Oluşumuna Etkileri: Kazakistan ve Kırgızistan Örnekleri Saha Çalışması
Türkiye’nin Orta Asya Ülkelerinde Din Alanının Oluşumuna Etkileri: Kazakistan ve Kırgızistan Örnekleri Saha Çalışması

Kent Yaşamı ve Yönetimi Bağlamında İzmir Farkı Araştırması
Kent Yaşamı ve Yönetimi Bağlamında İzmir Farkı Araştırması

Sahara Mühendislik Toplulaştırma Projeleri Sosyal Etki Analizleri
Sahara Mühendislik Toplulaştırma Projeleri Sosyal Etki Analizleri

TR82 Yaşlı Yaşam Merkezi Fizibilite İşi
TR82 Yaşlı Yaşam Merkezi Fizibilite İşi

TRC2 Yatırım Bölgeleri Harita Tabanlı Tanıtım Program İşi
TRC2 Yatırım Bölgeleri Harita Tabanlı Tanıtım Program İşi

Normmed Medikal ve Makine Sanayi Kazakistan Yatırımı Süreçlerinin Takibi ve Fizibilite İşi
Normmed Medikal ve Makine Sanayi Kazakistan Yatırımı Süreçlerinin Takibi ve Fizibilite İşi

İletişim


Adres

Bağlıca Mahallesi, Çambayırı Caddesi, Kayra Prestij Villaları 120 G Etimesgut/Ankara

Telefon

0850 888 17 23

Yurtdışı irtibat

BOSNA-HERSEK / Saraybosna
Özgür Dirim Özkan
Tel: +387.62.795523
dirimozkan@adamsmith.com

İTALYA / Trieste
Öncü Cassese
Tel: +39 393 240 4256
oncukilic29@me.com

ALMANYA/Gelsenkirchen
Tel: +49 174 5925408
dosman@adamsmith.com.tr